งานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEA Conference 2016)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ

PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEACON2016) ในหัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future” เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตต่อไป

การจัดงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEACON2016) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559  มีกิจกรรมวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของ กฟภ. และความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับหน่วยงานภายนอก โดยกิจกรรมที่น่าสนใจทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย

  • การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการไฟฟ้าในอนาคต รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • การบรรยายพิเศษ IEEE Distinguished Lecturer Program  โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จาก IEEE
  • การเสวนาเรื่อง “ความท้าทายและทิศทางการพัฒนาการไฟฟ้าแห่งอนาคต” โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง
  • การบรรยายพิเศษทั้งทางด้านวิศวกรรม การจัดการนวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กร
  • การแสดงผลงานนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน และร่วมรับฟังวิชาการ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.